Nachzucht 2021

 

 

 

M: PrSt Halina DL

V: MBS Royal Flash

MV: H-S Hot Playboy

 

 

 

M: StPrSt Hope DL

V: MBS Royal Flash

MV: H-S Hot Playboy

 

 

 

M: Llaun Addien StPrSt***

V: Frisian Brenin PrH**

MV: Fronarth Trysor

 

 

 

 

M: StPrSt Bente DL

V: MBS Royal Flash

MV: Frisian Brenin PrH**

 

 

 

M: StPrSt Bingara DL

V: MBS Royal Flash

MV: Frisian Brenin PrH**

 

Deutsches Reitpony

 

 

 

M: StPrSt Maike

V: Golden Grey NRW

MV: Kaiserstolz